ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว(ยามรักษาการณ์)

นายสมพงษ์ แก้วช่วง
ยามรักษาการ

นายทิวา จูมิ
ยามรักษาการณ์