ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมยา บุญแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชาภัทร โกเอี้ยน
ครู คศ.1

นายสิทธิพงศ์ จันผลึก
ครู คศ.1

นายณรงฤทธิ์ มณีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง