ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นางนัทลินยา หอยสังฆ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ

นางสาวอรทัย ช่วยบุญชู
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นส สุธาสีนี จุ้งลก
เจ้าหน้าที่ข้อมูลและระบบเครือข่าย

นางสาวขวัญฤทัย ขวัญอ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ