ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นางนัทลินยา หอยสังฆ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ

นางสาวอรทัย ช่วยบุญชู
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นส สุธาสีนี จุ้งลก
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและสื่ออุปกรณ์โสตฯ

นางสาวขวัญฤทัย ขวัญอ่อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุรพงษ์ เที่ยงธรรม
เจ้าหน้าที่โรเนียว