ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายยงยุทธ ปูขาว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิรมล นิลพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอำนวย เทพเนียม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประยุกต์ เซ้งซ่องกุ่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศรีสุดา พรหมดนตรี
ครูชำนาญการพิเศษปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายโชค มณีกุล
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายพิชืตพงษ์ ทวีตา
ครูชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานอาคารสถานที่