ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายยงยุทธ ปูขาว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประเสริฐ รักแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์
รองผู้อำนวยการบริหารกลุ่มวิชาการ

นางอุลาวรรณ ปราบโรค
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายพิชืตพงษ์ ทวีตา
ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่

นางศรีสุดา พรหมดนตรี
ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายโชค มณีกุล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน