กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุดา พลชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : tc112@sapa2.ac.th

นางวรวรรณ ศรีพล
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0869528209
อีเมล์ : noithai05@gmail.com

นางสาวศมนวรรณ ใจห้าว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางกาญจนา มานะศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0873956155
อีเมล์ : kanchana manasiri@gmail.com

นางจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
ครู คศ.1
อีเมล์ : jirawan_i@hotmail.com

นางสาวภัคมณฑ์กร ชูแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ์ เลิศทองคำ
ครู คศ.3
อีเมล์ : ben_ja_27@hotmail.com