ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุดา พลชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวรรณ ชูเวทย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางวรวรรณ ศรีพล
ครู คศ.2

นางกาญจนา มานะศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางอัจฉราพรรณ หอยนกคง
ครู คศ.1

นางสาวศมนวรรณ ใจห้าว
ครู คศ.2

นางจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
ครู คศ.1

นางสาวชัญญานุช เกิดดี
นักศึกษาฝึกสอน