ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศมนวรรณ เชาว์ทวี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวรรณ ชูเวทย์
ครู คศ.2

นางวรวรรณ ศรีพล
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา หนูแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว
ครู คศ.1

นางอัจฉราพรรณ หอยนกคง
ครู คศ.1

นางสุดา พลชัย
ครู คศ.1

นางสาวจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
ครูผู้ช่วย