ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุดา พลชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวรรณ ชูเวทย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางวรวรรณ ศรีพล
ครู คศ.2

นางสาวศมนวรรณ ใจห้าว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางกาญจนา มานะศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางอัจฉราพรรณ หอยนกคง
ครู คศ.1

นางจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
ครู คศ.1

นางสาวภัคมณฑ์กร ชูแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัญญานุช เกิดดี
นักศึกษาฝึกสอน