ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตนา สวัสดิมงคล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัญชลี เต็มสิริสัมพันธ์
ครู คศ.2

นายเทียนชัย แซ่อิ๋ว
ครู คศ.2

นางวันดี แสงดำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางปิยะภรณ์ ภู่กลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุจิรา ทองแจ้ง
ครู คศ.2

นายฐานภพ ทวีศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายกฤตกร สภาสันติกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางจิตติมา ศรีเทพ
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐกานต์ บัวมีกลิ่น
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวเกวลี วันจันทร์
นักศึกษาฝึกสอน