ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตนา สวัสดิมงคล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอัญชลี เต็มสิริสัมพันธ์
ครู คศ.2

นายเทียนชัย แซ่อิ๋ว
ครู คศ.2

นางวันดี แสงดำ
ครู คศ.2

นางจีรทิปต์ โคกเขา
ครู คศ.3

นางปิยะภรณ์ ภู่กลาง
ครู คศ.3

นางสาวสุจิรา ทองแจ้ง
ครู คศ.2

นายฐานภพ ทวีศักดิ์
ครู คศ.2

นายกฤตกร สภาสันติกุล
ครู คศ.1

นางจิตติมา ศรีเทพ
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐกานต์ บัวมีกลิ่น
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวเกวลี วันจันทร์
นักศึกษาฝึกสอน