ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตนา สวัสดิมงคล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอัญชลี เต็มสิริสัมพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเทียนชัย แซ่อิ๋ว
ครู คศ.2

นางวันดี แสงดำ
ครู คศ.2

นางจีรทิปต์ โคกเขา
ครู คศ.3

นางปิยะภรณ์ ภู่กลาง
ครู คศ.2

นางสาวสุจิรา ทองแจ้ง
ครู คศ.2

นางสาวจรัสศรี อังศุภนิช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายฐานภพ ทวีศักดิ์
ครู คศ.2

นายกฤษกร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางจิตติมา ศรีเทพ
พนักงานราชการ