ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง

ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

  • โรงเรียนมีการบริหารการจัดการที่เป็นระบบ มีคุณภาพและมาตรฐาน
  • ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีระบบ
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย