ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประเมินครู
วฐ2/1
วฐ2/1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.42 KB
แบบประเมินตนเอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.17 KB
แนวทางการพอจารณา ด้านคุณธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.19 KB
แนวทางประเมินด้าน1 ข้อ4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.82 KB
แนวทางการประเมินด้าน1ข้อ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.71 KB
คู่มือแระเมิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.33 KB