ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศรีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิมลทา เพียรดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนงเยาว์ จริงจิตร
ครู คศ.3

นางสาววิมลรัตน์ หอยสังฆ์
ครู คศ.3

นางรุ่งศรี เพชรฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวกวิตา เพ็งพาจร
ครู คศ.2

นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้า
ครู คศ.2

นางสาวชลธิชา ทองขวิด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวขวัญฤทัย
ครูจ้าง

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีน้อย
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน