ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศรีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิมลทา บูก้ง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนงเยาว์ จริงจิตร
ครู คศ.3

นางสาววิมลรัตน์ หอยสังฆ์
ครู คศ.3

นางรุ่งศรี เพชรฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวกวิตา เพ็งพาจร
ครู คศ.2

นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวศิรประภา แช่มช้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวขวัญฤทัย
ครูจ้าง

นางสาวชลธิชา ทองขวิด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6