ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศรีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิมลทา เพียรดี
ครู คศ.1

นางสาวนงเยาว์ จริงจิตร
ครู คศ.3

นางสาววิมลรัตน์ หอยสังฆ์
ครู คศ.3

นางรุ่งศรี เพชรฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวกวิตา เพ็งพาจร
ครู คศ.2

นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้า
ครู คศ.2

นางสาวศิรประภา แช่มช้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญฤทัย
ครูจ้าง

นางสาวชลธิชา ทองขวิด
ครูอัตราจ้าง