ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิรประภา แช่มช้อย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2562 ปริญญาโท / การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
2560 ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2556 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน โรงเรียนสภาราชินี 2 ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล