ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุดมศรี กรุณกิจ
ครู คศ.2

นางวรรณา ไชยบุตร
ครู คศ.2

นางอรยาพร ไกรเทพ
ครู คศ.2

นางยุพยง สงยอด
ครู คศ.2

นางศรีนรา สกาวสุวรรณ
ครู คศ.2

นางวัลลี มณีกุล
ครู คศ.2

นางสาวเบญจพร คงจัทร์
ครู คศ.2

นางสาววิไลรัตน์ รอดแข็ง
ครู คศ.1

นางยลดา ขุนอินทร์
ครู คศ.1

นายอรรถพล ทองชุม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร
ครูอัตราจ้าง

Li Ping Wang
ครูอัตราจ้าง

Sheila Maris villarin
ครูอัตราจ้าง

Rubilyn M. Casem
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนารีรัตน์ ลบเลือน
ครูอัตราจ้าง