ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุดมศรี กรุณกิจ
ครู คศ.2

นางวรรณา ไชยบุตร
ครู คศ.2

นางอรยาพร ไกรเทพ
ครู คศ.2

นางยุพยง สงยอด
ครู คศ.2

นางศรีนรา สกาวสุวรรณ
ครู คศ.2

นางชุติมณฑน์ หมุกรอด
ครู คศ.2

นางสาวจิราวัลย์ จตุวรพฤกษ์
ครู คศ.2

นางวัลลี มณีกุล
ครู คศ.2

นางสาวเบญจพร คงจัทร์
ครู คศ.2

นางสาววิไลรัตน์ รอดแข็ง
ครู คศ.1

นางยลดา ขุนอินทร์
ครู คศ.1

นายอรรถพล ทองชุม
ครูอัตราจ้าง

Malcolm Campbell
ครูจ้างภาษาอังกฤษ

Miss Biancal marans
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

LiPing Wang
ครูอัตราจ้างภาษาจีน

Xiao Qin hu
ครูอัตราจ้างภาษาจีน