ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางวรรณา ไชยบุตร
ครู คศ.2

นางอรยาพร ไกรเทพ
ครู คศ.2

นางศรีนรา สกาวสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางวัลลี มณีกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเบญจพร คงจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววิไลรัตน์ รอดแข็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางยลดา ขุนอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวนิศารัตน์ ทองย้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวภัทรานิษฐ์ อินดำ
พนักงานราชการ

นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุธีรัตน์ ศรีหรัญ
ครูอัตราจ้าง

Sheila Maris villarin
ครูอัตราจ้าง

Rubilyn M. Casem
ครูอัตราจ้าง