กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0817477142
อีเมล์ : kruornanong.sp2@gmail.com

นางวรรณา ไชยบุตร
ครู คศ.2
อีเมล์ : wannatrang9@gmail.com

นางอรยาพร ไกรเทพ
ครู คศ.2

นางศรีนรา สกาวสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0842924348
อีเมล์ : srinara89@gmail.com

นางวัลลี มณีกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : tc817@sapa2.ac.th

นางสาวเบญจพร คงจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววิไลรัตน์ รอดแข็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : tc832@sapa2.ac.th

นางยลดา ขุนอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
อีเมล์ : tc834@sapa2.ac.th

นางสาวนิศารัตน์ ทองย้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : nisarattongyoy@gmail.com

นางสาวภัทรานิษฐ์ อินดำ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0649871429

นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : helong3139@gmail.com

นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : tc844@sapa2.ac.th

นางสาวสุธีรัตน์ ศรีหรัญ
ครูอัตราจ้าง

Rubilyn M. Casem
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุจิเรข ฟ้องค้อน
ครู คศ.2
อีเมล์ : orn.pnschool@gmail.com

นายอานนท์ คงเฝือ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0888209949
อีเมล์ : arnon.k@sapa2.ac.th