ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุดจิต สุดแป้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศรีสุดา พรหมดนตรี
ครู คศ.3

นางเรณู ฮุยเคียน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวนาฎยา เหลืองประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย
ครู คศ.2

นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุรัสวดี ละงู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางอาพร มากคงแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลี จริงจิตร
ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายชาคริต แดงเรือง
นักศึกษาฝึกสอน