ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุดจิต สุดแป้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศรีสุดา พรหมดนตรี
ครู คศ.3

นางเรณู ฮุยเคียน
ครู คศ.3

นางสาวนาฏยา เหลืองประเสริฐ
ครู คศ.3

นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย
ครู คศ.2

นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุรัสวดี ละงู
ครู คศ.1

นางอาพร มากคงแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลี จริงจิตร
ครูอัตราจ้่างคอมพิวเตอร์

นายชาคริต แดงเรือง
นักศึกษาฝึกสอน