ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายชัยสิทะธิ์ วัฒนบัญชา
พนักงานบริการ