ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอนก ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2

นายพิชิตพงษ์ ทวีตา
ครู คศ.1

นายสุเมธ ลุ้งใหญ่
ครู คศ.3

นางสาวพัชรี รักสะอาด
ครูอัตราจ้าง