ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอนก ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2

นายพิชิตพงษ์ ทวีตา
ครู คศ.1

ว่าที่ร.ต.หญิงพัชรี นิลส์สัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3