ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปาจรีย์ จริงจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : รัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0952705341
อีเมล์ : krubum7643@gmail.com
ที่อยู่ :
12 ถ.บ้านโพธิ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี / ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2553 ปริญญาโท / รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง /สาขารัฐศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล