ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
แนวทางพิจารณาด้านที่ 1 ข้อที่ 4งานอื่นๆ (อ่าน 418) 03 มี.ค. 63
แนวการพิจารณาคุณธรรรม 30 คะแนน (อ่าน 389) 03 มี.ค. 63
แนวการประเมิน ต้อนที่ 1 ข้อที่ 3การพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ (อ่าน 388) 03 มี.ค. 63
คู่มือการประเมิน (อ่าน 397) 24 ก.พ. 63
แบบประเมินตนเอง (อ่าน 507) 24 ก.พ. 63
วฐ2/1 (อ่าน 476) 24 ก.พ. 63
แนะนำครูใหม่ นางปาจรีย์ จริงจิตร (อ่าน 282) 15 ม.ค. 63
แนะนำครูใหม่ นางอาพร มากคงแก้ว (อ่าน 231) 15 ม.ค. 63
แนะนำครูใหม่ นางสาวศิระประภา แช่มช้อย (อ่าน 236) 15 ม.ค. 63
แนะนำครูใหม่นางสาวนารีรัตน์ ลบเลือน (อ่าน 236) 15 ม.ค. 63
บัญชีรายชื่อครูบุคลากร ทั้งระบบ (อ่าน 294) 07 ม.ค. 63
แนะนำครูใหม่ นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร (อ่าน 368) 11 ธ.ค. 62
แนะนำครูใหม่ นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้า (อ่าน 433) 11 ธ.ค. 62
แบบประเมินตน (อ่าน 533) 21 ก.ย. 62
คุ๋มือการประเมินครู (อ่าน 436) 18 ก.ย. 62
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 5508) 17 ก.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 823) 29 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (อ่าน 779) 19 เม.ย. 62
ประเมินครู (อ่าน 781) 15 มี.ค. 62
แบบรายงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 2124) 15 มี.ค. 62
แบบฟอร์มประวัติการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 (อ่าน 2911) 02 พ.ย. 61
แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 767) 02 พ.ย. 61
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (อ่าน 848) 02 พ.ย. 61
แบบฟอร์มขอลา (อ่าน 937) 02 พ.ย. 61
แบบ รร.1 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 (อ่าน 842) 02 พ.ย. 61
แบบรายงานห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2381) 07 ก.ย. 61
ตัวอย่าง คป10-ID Plan (ฉบับปรับปรุง) วิทยาสตร์ (อ่าน 1230) 07 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศิลปะ(ทัศน์ศิลป์) (อ่าน 1217) 16 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศิลปะ (อ่าน 1282) 01 ธ.ค. 60
ถ่ายภาพทำเนียบบุคลากรฟรี (อ่าน 1291) 12 ก.ย. 60
สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม (อ่าน 1172) 28 ส.ค. 60
การขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง ประจำปี 2560 (อ่าน 1296) 16 ส.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 (อ่าน 1024) 07 ก.ค. 60
ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูเข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบลงจรของสำนักงานคณะกรรม (อ่าน 891) 07 ก.ค. 60
แจ้งเพื่อทราบ การตรวจสอบฐานข้อมูลตนเองของบุคคลภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) (อ่าน 1192) 03 ก.ค. 60
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (อ่าน 4266) 23 มิ.ย. 60
การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 1124) 19 ธ.ค. 59
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559 (อ่าน 1131) 07 ก.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 วันที่ 27เมษายน 2559 เวลา 07.30 น (อ่าน 1443) 25 เม.ย. 59
สิ่งที่ควรรู้ในการดำเนินชีวิต (อ่าน 1537) 30 ธ.ค. 58