ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับ 2) (อ่าน 413) 16 มิ.ย. 65
คู่มือกรมบัญชีกลาง mobile application (อ่าน 410) 16 มิ.ย. 65
ระบบ digital pension (อ่าน 423) 16 มิ.ย. 65
แบบ 7127 การปรับปรุง / เพิ่ม ข้อมูลบุคคลภาครัฐ (อ่าน 423) 16 มิ.ย. 65
หนังสือซักซ้อมการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (อ่าน 406) 16 มิ.ย. 65
ตารางสรุปการยื่นประเมินเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 484) 18 พ.ค. 65
แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แบบ PA 5/ส (อ่าน 427) 18 พ.ค. 65
แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แบบ PA 4/ส/สพฐ. (อ่าน 499) 18 พ.ค. 65
แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ แบบ PA 4/ส/สพฐ. (อ่าน 717) 18 พ.ค. 65
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ครู แบบ PA 3/ส (อ่าน 840) 18 พ.ค. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ แบบ PA2/ส (อ่าน 1886) 18 พ.ค. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แบบ PA2/ส (อ่าน 391) 18 พ.ค. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) แบบ PA2/ส (อ่าน 391) 18 พ.ค. 65
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 454) 18 เม.ย. 65
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนศิลปะ/ทัศนศิลป์ (อ่าน 3584) 29 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างสอนศิลปะ/ทัศนศิลป์ (อ่าน 3577) 27 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศิลปะ (อ่าน 3620) 17 ธ.ค. 64
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (อ่าน 3790) 11 พ.ย. 64
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านรักษาความสะอาด (อ่าน 3613) 09 พ.ย. 64
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาแนะแนว (อ่าน 4154) 31 ต.ค. 64
ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ ร.จ.พ.) (อ่าน 3543) 26 ต.ค. 64
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ รร.1) (อ่าน 3560) 26 ต.ค. 64
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 3547) 26 ต.ค. 64
หลักเกณฑ์และวิธีการขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ปี 2565 (อ่าน 3513) 26 ต.ค. 64
ว9-2564 (อ่าน 3660) 26 ก.ย. 64
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด (อ่าน 3620) 24 ส.ค. 64
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3677) 23 ส.ค. 64
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู ภาคเรียนที่ 1/2564(วฐ.2/1) (อ่าน 3826) 23 ส.ค. 64
รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายฯ (อ่าน 3992) 11 ม.ค. 64
แบบคำร้องขอย้ายครูและบุคลากรฯ (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 14179) 11 ม.ค. 64
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการอยู่เวรยาม (อ่าน 6954) 30 ธ.ค. 63
เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 6920) 24 ธ.ค. 63
เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 8341) 24 ธ.ค. 63
แบบเสนอขอรับการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 7572) 24 ธ.ค. 63
แบบขออนุญาตไปราชการ (อ่าน 6676) 24 ธ.ค. 63
แบบขอลา (อ่าน 6671) 24 ธ.ค. 63
แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 (อ่าน 7503) 20 ต.ค. 63
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 25 (อ่าน 6761) 20 ต.ค. 63
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 (อ่าน 6852) 20 ต.ค. 63
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 (แบบ รร.1) (อ่าน 12441) 20 ต.ค. 63