ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบประเมินการปฏิบัติงาน เพือเลื่อนเงินเดือน (อ่าน 172) 10 มี.ค. 64
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) (อ่าน 169) 10 มี.ค. 64
รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายฯ (อ่าน 250) 11 ม.ค. 64
แบบคำร้องขอย้ายครูและบุคลากรฯ (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 1551) 11 ม.ค. 64
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการอยู่เวรยาม (อ่าน 3237) 30 ธ.ค. 63
เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 3245) 24 ธ.ค. 63
เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 3679) 24 ธ.ค. 63
แบบเสนอขอรับการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 3349) 24 ธ.ค. 63
แบบขออนุญาตไปราชการ (อ่าน 3116) 24 ธ.ค. 63
แบบขอลา (อ่าน 3111) 24 ธ.ค. 63
แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 (อ่าน 3255) 20 ต.ค. 63
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 25 (อ่าน 3230) 20 ต.ค. 63
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 (อ่าน 3251) 20 ต.ค. 63
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 (แบบ รร.1) (อ่าน 4075) 20 ต.ค. 63
แนวทางพิจารณาด้านที่ 1 ข้อที่ 4งานอื่นๆ (อ่าน 3671) 03 มี.ค. 63
แนวการพิจารณาคุณธรรรม 30 คะแนน (อ่าน 3651) 03 มี.ค. 63
แนวการประเมิน ต้อนที่ 1 ข้อที่ 3การพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ (อ่าน 3565) 03 มี.ค. 63
คู่มือการประเมิน (อ่าน 3564) 24 ก.พ. 63
แบบประเมินตนเอง (อ่าน 3720) 24 ก.พ. 63
วฐ2/1 (อ่าน 3671) 24 ก.พ. 63
แนะนำครูใหม่ นางปาจรีย์ จริงจิตร (อ่าน 3392) 15 ม.ค. 63
บัญชีรายชื่อครูบุคลากร ทั้งระบบ (อ่าน 3458) 07 ม.ค. 63
แนะนำครูใหม่ นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร (อ่าน 3488) 11 ธ.ค. 62
แนะนำครูใหม่ นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้า (อ่าน 3566) 11 ธ.ค. 62
แบบประเมินตน (อ่าน 3661) 21 ก.ย. 62
คุ๋มือการประเมินครู (อ่าน 3547) 18 ก.ย. 62
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 11757) 17 ก.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 3952) 29 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (อ่าน 3923) 19 เม.ย. 62
ประเมินครู (อ่าน 3896) 15 มี.ค. 62
แบบรายงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 5907) 15 มี.ค. 62
แบบรายงานห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 6012) 07 ก.ย. 61
ตัวอย่าง คป10-ID Plan (ฉบับปรับปรุง) วิทยาสตร์ (อ่าน 4368) 07 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศิลปะ(ทัศน์ศิลป์) (อ่าน 4347) 16 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศิลปะ (อ่าน 4394) 01 ธ.ค. 60
ถ่ายภาพทำเนียบบุคลากรฟรี (อ่าน 4418) 12 ก.ย. 60
สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม (อ่าน 4286) 28 ส.ค. 60
การขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง ประจำปี 2560 (อ่าน 4417) 16 ส.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 (อ่าน 4126) 07 ก.ค. 60
ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูเข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบลงจรของสำนักงานคณะกรรม (อ่าน 3997) 07 ก.ค. 60