ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (อ่าน 76) 11 พ.ย. 64
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านรักษาความสะอาด (อ่าน 53) 09 พ.ย. 64
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาแนะแนว (อ่าน 439) 31 ต.ค. 64
ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ ร.จ.พ.) (อ่าน 93) 26 ต.ค. 64
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ รร.1) (อ่าน 98) 26 ต.ค. 64
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 95) 26 ต.ค. 64
หลักเกณฑ์และวิธีการขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ปี 2565 (อ่าน 91) 26 ต.ค. 64
ว9-2564 (อ่าน 228) 26 ก.ย. 64
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด (อ่าน 179) 24 ส.ค. 64
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 227) 23 ส.ค. 64
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู ภาคเรียนที่ 1/2564(วฐ.2/1) (อ่าน 338) 23 ส.ค. 64
รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายฯ (อ่าน 572) 11 ม.ค. 64
แบบคำร้องขอย้ายครูและบุคลากรฯ (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 7776) 11 ม.ค. 64
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการอยู่เวรยาม (อ่าน 3522) 30 ธ.ค. 63
เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 3515) 24 ธ.ค. 63
เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 4235) 24 ธ.ค. 63
แบบเสนอขอรับการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 3556) 24 ธ.ค. 63
แบบขออนุญาตไปราชการ (อ่าน 3264) 24 ธ.ค. 63
แบบขอลา (อ่าน 3251) 24 ธ.ค. 63
แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 (อ่าน 3808) 20 ต.ค. 63
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 25 (อ่าน 3360) 20 ต.ค. 63
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 (อ่าน 3429) 20 ต.ค. 63
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 (แบบ รร.1) (อ่าน 8401) 20 ต.ค. 63
แนวทางพิจารณาด้านที่ 1 ข้อที่ 4งานอื่นๆ (อ่าน 3795) 03 มี.ค. 63
แนวการพิจารณาคุณธรรรม 30 คะแนน (อ่าน 3773) 03 มี.ค. 63
แนวการประเมิน ต้อนที่ 1 ข้อที่ 3การพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ (อ่าน 3715) 03 มี.ค. 63
คู่มือการประเมิน (อ่าน 3698) 24 ก.พ. 63
แบบประเมินตนเอง (อ่าน 3863) 24 ก.พ. 63
วฐ2/1 (อ่าน 3806) 24 ก.พ. 63
แนะนำครูใหม่ นางปาจรีย์ จริงจิตร (อ่าน 3521) 15 ม.ค. 63
บัญชีรายชื่อครูบุคลากร ทั้งระบบ (อ่าน 3612) 07 ม.ค. 63
แนะนำครูใหม่ นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร (อ่าน 3614) 11 ธ.ค. 62
แนะนำครูใหม่ นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้า (อ่าน 3688) 11 ธ.ค. 62
แบบประเมินตน (อ่าน 3790) 21 ก.ย. 62
คุ๋มือการประเมินครู (อ่าน 3672) 18 ก.ย. 62
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 12406) 17 ก.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 4091) 29 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (อ่าน 4058) 19 เม.ย. 62
ประเมินครู (อ่าน 4022) 15 มี.ค. 62
แบบรายงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 6292) 15 มี.ค. 62