ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
รายงานผลการแข่งขัน ไฟล์ word (อ่าน 383) 01 พ.ย. 60
แบบรายงานผลการแข่งขัน (อ่าน 582) 02 ส.ค. 60
โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เวอร์ชั่น 6 (อ่าน 2110) 08 มิ.ย. 60
ตารางสอนชุดที่ 5 (อ่าน 1538) 13 พ.ค. 60
ตารางสอนชุดที่4 (อ่าน 1069) 13 พ.ค. 60
ตารางเรียนชุดที่ 3 (อ่าน 1362) 13 พ.ค. 60
ตารางสอนชุดที่ 2 (อ่าน 805) 13 พ.ค. 60
ตารางสอนชุดที่ 1 (อ่าน 653) 13 พ.ค. 60
แจ้งข่าวตารางเรียนปี ๒๕๖๐ (อ่าน 651) 12 พ.ค. 60
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 2003 (อ่าน 353) 06 เม.ย. 60
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน (อ่าน 337) 06 เม.ย. 60
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (อ่าน 1037) 25 มี.ค. 60
โครงการสอน_ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 614) 21 มี.ค. 60
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา (อ่าน 452) 15 มี.ค. 60
กำหนดการหลังสอบสำหรับครู (อ่าน 276) 08 มี.ค. 60
กำหนดการหลังสอบ นักเรียนระดับชั้น ม. 1,2,4 และ 5 (อ่าน 448) 08 มี.ค. 60
กำหนดการหลังสอบนักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ 6 (อ่าน 291) 08 มี.ค. 60
แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา (อ่าน 368) 11 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1131) 14 พ.ค. 59
คู่มือการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (อ่าน 971) 12 พ.ค. 59
ตรวจสอบผลการเรียน (อ่าน 28915) 08 เม.ย. 59
ตารางสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1061) 26 ม.ค. 59
รายชื่อนักเรียนฉบับปรับปรุง 16 พ.ย.58 (อ่าน 1160) 16 พ.ย. 58
รายงานการนิทศ (สำหรับผู้นิเทศ) (อ่าน 794) 13 ส.ค. 58
นัดหมายหลังการสอบกลางภาค (อ่าน 744) 22 ก.ค. 58
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 770) 21 ก.ค. 58