ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 71) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 32) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 38) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 31) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 17) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 14) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 10) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 14) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6) 29 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนโควต้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 528) 06 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 520) 06 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 589) 06 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ล่าสุด (อ่าน 1575) 27 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ล่าสุด (อ่าน 905) 27 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ล่าสุด (อ่าน 717) 27 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ล่าสุด (อ่าน 586) 27 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ล่าสุด (อ่าน 520) 27 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ล่าสุด (อ่าน 427) 27 พ.ย. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 305) 09 พ.ย. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 309) 09 พ.ย. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 302) 09 พ.ย. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 296) 09 พ.ย. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 283) 09 พ.ย. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 259) 09 พ.ย. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 177) 09 พ.ย. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 168) 09 พ.ย. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 138) 09 พ.ย. 62
ตารางสอนกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 151) 09 พ.ย. 62
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระภาษาไทย (อ่าน 386) 24 ต.ค. 62
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (อ่าน 377) 24 ต.ค. 62
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (อ่าน 394) 24 ต.ค. 62
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 367) 24 ต.ค. 62
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระสุขศึกษา (อ่าน 382) 24 ต.ค. 62
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระศิลปะ (อ่าน 340) 24 ต.ค. 62
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 227) 24 ต.ค. 62
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 215) 24 ต.ค. 62
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) (อ่าน 157) 24 ต.ค. 62
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แนะแนว) (อ่าน 119) 24 ต.ค. 62
แบบฟอร์มรายงานผลหลังการจัดการเรียนรู้ 2562 (อ่าน 587) 16 ส.ค. 62