ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 305) 01 ก.พ. 64
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 276) 01 ก.พ. 64
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 273) 01 ก.พ. 64
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 258) 01 ก.พ. 64
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 221) 01 ก.พ. 64
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 222) 01 ก.พ. 64
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(คอมฯ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3364) 28 พ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3415) 28 พ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3401) 28 พ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3413) 28 พ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3352) 28 พ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3282) 28 พ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3097) 28 พ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3120) 28 พ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3175) 28 พ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3144) 28 พ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3098) 28 พ.ย. 63
การจัดการเรียนรู้ เพื่อนช่วยเพื่อน ตามรูปแบบ FISSION MODEL โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT MODEL เป็นฐาน (อ่าน 3233) 14 ก.ย. 63
แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต ม.1 (อ่าน 6850) 15 ก.ค. 63
แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต ม.2 (อ่าน 7526) 15 ก.ค. 63
แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต ม.3 (อ่าน 7351) 15 ก.ค. 63
แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต ม.4 (อ่าน 4881) 15 ก.ค. 63
แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต ม.5 (อ่าน 4756) 15 ก.ค. 63
แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต ม.6 (อ่าน 4426) 15 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 3231) 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 3244) 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 3273) 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 3255) 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 3193) 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 3204) 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 3197) 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 3267) 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(จีน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 3231) 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 3157) 11 ก.ค. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3359) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3322) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3327) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3322) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3252) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3261) 29 มิ.ย. 63