ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มรายงานผลหลังการจัดการเรียนรู้ 2562 (อ่าน 203) 16 ส.ค. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ฉบับจริง (อ่าน 445) 14 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ฉบับจริง (อ่าน 434) 14 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ฉบับจริง (อ่าน 399) 14 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ฉบับจริง (อ่าน 424) 14 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ฉบับจริง (อ่าน 382) 14 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ฉบับจริง (อ่าน 300) 14 มิ.ย. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 143) 31 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 115) 31 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 188) 31 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 194) 31 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 141) 31 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระพละศึกษาและสุขศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 85) 31 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 116) 31 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 92) 31 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 338) 31 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ฉบับจริง) (อ่าน 211) 31 พ.ค. 62
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อ ปีการศึกษา2562. (ม.1) (อ่าน 263) 12 พ.ค. 62
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อ ปีการศึกษา2562. (ม.2) (อ่าน 209) 12 พ.ค. 62
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อ ปีการศึกษา2562. (ม.3) (อ่าน 246) 12 พ.ค. 62
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อ ปีการศึกษา2562. (ม.4) (อ่าน 250) 12 พ.ค. 62
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อ ปีการศึกษา2562. (ม.5) (อ่าน 222) 12 พ.ค. 62
ทะเบียนลงชื่อรับหนังสื่อ ปีการศึกษา2562. (ม.6) (อ่าน 197) 12 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 161) 10 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 154) 10 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 177) 10 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 142) 10 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระพละศึกษาและสุขศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 148) 10 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 150) 10 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 159) 10 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 131) 10 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 71) 10 พ.ค. 62
ตารางสอนกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 149) 10 พ.ค. 62
sar 2561 (รายงานการประเมินตนเอง) (อ่าน 2956) 19 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องพิเศษ (อ่าน 343) 22 ก.พ. 62
บันทึกข้อความ ส่งวิชาและเวลาเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 490) 05 ธ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 305) 27 พ.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 414) 27 พ.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 480) 27 พ.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 653) 27 พ.ย. 61