ข่าวจากฝ่ายวิชาการ
ตารางสอน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ผู้บริหาร) (อ่าน 58) 05 พ.ย. 64
ตารางสอน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาไทย (อ่าน 82) 05 พ.ย. 64
ตารางสอน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (อ่าน 56) 05 พ.ย. 64
ตารางสอน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(วิทย์) (อ่าน 71) 05 พ.ย. 64
ตารางสอน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(คอมฯ) (อ่าน 60) 05 พ.ย. 64
ตารางสอน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 66) 05 พ.ย. 64
ตารางสอน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสุขศึกษา (อ่าน 26) 05 พ.ย. 64
ตารางสอน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระศิลปะ (อ่าน 20) 05 พ.ย. 64
ตารางสอน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการงานอาชีพ (อ่าน 23) 05 พ.ย. 64
ตารางสอน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 45) 05 พ.ย. 64
ตารางสอน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) (อ่าน 28) 05 พ.ย. 64
ตารางสอน (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานแนะแนว (อ่าน 19) 05 พ.ย. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ผู้บริหาร) (อ่าน 75) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาไทย (อ่าน 106) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (อ่าน 94) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) (อ่าน 126) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมฯ) (อ่าน 88) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 90) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสุขศึกษา (อ่าน 37) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระศิลปะ (อ่าน 30) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการงานอาชีพ (อ่าน 31) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 64) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) (อ่าน 40) 29 ต.ค. 64
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานแนะแนว (อ่าน 26) 29 ต.ค. 64
สถิติรายวืชา (อ่าน 192) 05 ต.ค. 64
สถิติกลุ่มสาระฯ (อ่าน 178) 05 ต.ค. 64
ฟอร์มประกาศผลสอบ(0,ร,มส และ มผ) (อ่าน 334) 05 ต.ค. 64
บันทึกข้อความส่งปพ.5(ปลายภาค) (อ่าน 422) 05 ต.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาไทย (อ่าน 209) 16 ก.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (อ่าน 174) 16 ก.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (อ่าน 132) 16 ก.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(คอมฯ) (อ่าน 115) 16 ก.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา (อ่าน 107) 16 ก.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสุขศึกษา (อ่าน 102) 16 ก.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระศิลปะ (อ่าน 87) 16 ก.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการงานอาชีพ (อ่าน 80) 16 ก.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) (อ่าน 112) 16 ก.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(จีน) (อ่าน 88) 16 ก.ค. 64
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานแนะแนว (อ่าน 79) 16 ก.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 PDF (อ่าน 176) 14 ก.ค. 64