ข่าวจากฝ่ายอาคารสถานที่
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียน โรงเรียนสภาราชินี2 ปี 2566 (อ่าน 82) 09 พ.ค. 66
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียน อาคารเรียน ๔ โรงเรียนสภาราชินี ๒ กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ On site 50/50 (อ่าน 4178) 17 ธ.ค. 64
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 (กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ on site) (อ่าน 4264) 24 ต.ค. 64
ป้ายชื่อโรงเรียน (อ่าน 9360) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 1 (อ่าน 8748) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 2 (อ่าน 8687) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 3 (อ่าน 8666) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 4 (อ่าน 8746) 23 พ.ค. 62
อาคารโรงฝึกงาน (อ่าน 8369) 23 พ.ค. 62
อาคารหอประชุม (อ่าน 7138) 23 พ.ค. 62