ข่าวจากฝ่ายอาคารสถานที่
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียน อาคารเรียน ๔ โรงเรียนสภาราชินี ๒ กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ On site 50/50 (อ่าน 3934) 17 ธ.ค. 64
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 (กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ on site) (อ่าน 4010) 24 ต.ค. 64
ป้ายชื่อโรงเรียน (อ่าน 9012) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 1 (อ่าน 8531) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 2 (อ่าน 8491) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 3 (อ่าน 8469) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 4 (อ่าน 8585) 23 พ.ค. 62
อาคารโรงฝึกงาน (อ่าน 8234) 23 พ.ค. 62
อาคารหอประชุม (อ่าน 7037) 23 พ.ค. 62