ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 2930
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 3000
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 3187
แบบฟอร์มรายการบันหลังการจัดการเรียนรู้ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 19.11 KB 3223
โครงการสอน ปี 2558 3250
ไฟล์รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ประจำปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 130.88 KB 3005
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
บัญชีรายชื่อครูบุคลากร ทั้งระบบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.94 KB 2968
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.53 KB 2901
คู่มือการประเมินครู ปี 2562 ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 135.6 KB 3174
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน วฐ2/1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.53 KB 3021
รายงาย Classroom Meeting Word Document ขนาดไฟล์ 257.5 KB 3059
เอกสารกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.58 KB 3081
เอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาฯ
ประกาศรายชื่อครูและบุคลากร แยกตามคณะสี การแข่งขัน มุจลินท์เกมส์ ประจำปีการศึกษา2556 3315
ระบบดูแลนักเรียน
โปรแกรม SDQ ระบบดูแลนักเรียน 3085
รายงานการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 38.91 KB 3235
แบบแปลผล SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.28 KB 3047
เอกสารงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แบบส่งข้อมูลรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 23.35 KB 3219
ตารางสอนครูงานแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.87 KB 3307
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.99 KB 3306
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153 KB 2926
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.32 KB 3197
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.59 KB 2977
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.66 KB 3051
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.79 KB 3265
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.57 KB 3272
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.62 KB 2911