ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอุดมศรี กรุณกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525-2529 โรเรียนหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง อาจารย์1 ระดับ3
2529-2543 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาจารย์2ระดับ7
2544-2563 โรงเรียนสภาราชินี2 ครู วิทยฐาะ ชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูที่ปรึกษาดีเด่น
2 หนึ่งแสนครูดี