ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0812702786/0887569118
อีเมล์ : krusert50@gmail.com
ที่อยู่ :
138/5ม.4 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
เครื่องราช : ทม. ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตร
2553 ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25224-2524 โรงเรียนบ้านร่าหมาด(สาขาบ้านลิกี) ทดลองราชการ
2524-2529 โรงเรียนบ้านลิกี ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ. กระบี่ ครู 1
2529-2535 โรงเรียนบ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ครู 2
2535-2536 โรงเรียนบ้านลิพังสาขาบ้านเขาติง อาจารย์ 1 ระดับ 3 (ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่)
2536-2537 โรงเรียนบ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อาจารย์ 1 ระดับ 3
2537-2539 โรงเรียนหาดทรายทอง ต.เกาะสุกร อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
2539-2540 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ต.ทุงยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
2540-2541 โรงเรียนหาดทรายทอง ต.เกาะสุกร อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
2541-2549 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ต.ทุงยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
2549-2552 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ต.ทุงยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2552-2554 โรงเรียนคันธพิทยาคาร ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ. ตรัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนสภาราชินี 2 ต. บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 5. พนักงานส่งเสริมความประพฆตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ปี 2561 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 4. พนักงานส่งเสริมความประพฆตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ปี 2560 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 3. ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ปี 2559 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 1. รางวัล หนึ่งแสดครูดี ปี 2556 จากสำนักงาน คุรุสภา
5 2. รองผ๔้อไำนวยการโรงเรียนดีเด่น ปี 2556 จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งประเทศไทย