ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนสภาราชินี ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

โรงเรียนสภาราชินี ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๕,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคา

https://drive.google.com/file/d/1e1AzSQXxG1TzIFRMXnbe-zlITxxZmWpS/view?usp=sharing

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 389 ครั้ง