ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : ..เรียกว่าอาคารมุจลิ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อารคารเรียน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : . อาคารเรียนแบบ 216
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : . เรียกว่าอาคารเรียน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : . เรียกว่าอาคารเรียน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : .อาคารเรียน 212 ล
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : . อาคารหอประชุม 2 ชั
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : . ใช้สำหรับการเรียนก
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 3 หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่พัก ครูอยู่เวรรักษาการณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่พักยามรักษาสถานที่ราชการณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแปดเหลี่ยม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ที่พักเจ้าหน้าที่/คร
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องนำ้/ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ก่อสร้างด้วยเงินนอกง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬาเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..